ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ - СТРАНИЦАТА ПРЕМАМА ДУО

АЛКАЛОИД АД Скопје ви се заблагодарува на вашиот интерес за нашите производи и за посетата на нашата веб -страница или за вашата комуникација со нас преку е-пошта.Со посетувањето на веб -страницата на ПРЕМАМА ДУО, вие ги прифаќате сите услови и ограничувањакои се утврдени подолу и се согласувате дека ќе постапувате согласно истите и согласно важечките законски прописи.

Информациите на оваа веб-страница се од јавен карактер, и истите имаат за цел да информираат и не може да се сметаат за јавна понуда или поттикнување да се купуваат производи, услуги или акции на АЛКАЛОИД АД Скопје или други поврзани друштва, ниту треба да служат како основа за донесување на одлуки (вклучително инвестирање) од страна на партнери и клиенти на АЛКАЛОИД АД Скопје.

И покрај фактот што АЛКАЛОИД АД Скопје ги вложува сите напори за навремено ажурирање на сите информации на веб -страницата, како и за елиминирање на техничките и фактички грешки кои повремено може да се појават, АЛКАЛОИД АД Скопје не дава гаранции ниту изјави (експлицитни или имплицитни) во врска со прецизноста, целосноста и релевантноста на било која информација презентирана на оваа веб --страница и одбива секаква одговорност за користење на оваа веб -страница или друга веб -страница со која ве поврзува линкот содржан на оваа веб -страница.

АЛКАЛОИД АД Скопје го задржува правото да изврши промени на содржината и реализацијата на овaa веб -страница ПРЕМАМА ДУО, како и да го суспендира или целосно да го прекине нејзиното функционирање во било кое време без претходно известување,.

Перцепцијата за информациите содржани на веб -страницата може да зависи од повеќе фактори, вклучително научни, деловни, економски и финансиски. Со оглед на тоа, посетителот на оваа веб -страница треба да биде свесен за ризиците поврзани со погрешно толкување и интерпретирање на содржаните информации. Посетителот се согласува дека пристапувањето и користењето на оваа веб страница, како и на било која друга веб -страница, преку линкот содржан на оваа веб -страница, вклучително и содржината, е на негов/нејзин сопствен ризик. АЛКАЛОИД АД Скопје и сите останати кои учествувале во создавањето, реализирањето и одржувањето на оваа веб -страница и линкот содржан на оваа веб -страница, нема да се сметаат за одговорни за било каква директна, ненамерна, последична или казнива штета која ви е нанесена вам, на вашата компјутерска опрема или на друг имот или пак на трета -страница, заради пристапување, користење или неможност за користење на оваа веб -страница или -страница која е поврзана со оваа веб -страница, како и за било каква грешка или пропуст во содржината на оваа веб -страница .

Посетителите не треба да ги користат информациите на оваа веб - страница како медицински совет или друг вид на совет. Содржаните информации не се замена за консултации со лекари и други здравствени работници или препорака за одредена терапија. Треба да се има во предвид дека само доктор кој ќе ве прегледа, земајќи ги во предвид индивидуалните карактеристики на вашиот организам и воспоставувајќи контрола над користењето на лековите, може да го одреди изборот, целта и начинот на примена на фармацевтскиот производ. Пред да започнете со користење на фармацевтски производ наведен на оваа веб - страница потребно е да побарате професионален совет од доктор и да го прочитате упатството за употреба на тој производ.

Сите линкови до интернет страници на трети лица на кои пристапувате преку нашата веб-страница се обезбедени само заради олеснување на посетителите. АЛКАЛОИД АД Скопје во никој случај не дава гаранција во поглед на точноста или други карактеристики на содржината на интернет страните на тие трети лица за кои се обезбедени линкови, ниту ќе се смета за одговорна за информациите кои се достапни за нив и за последиците од евентуалното нивно користење. АЛКАЛОИД АД Скопје не е одговорна за политиките за приватност или практиките на другите интернет страници. Ако пристапувате на овие интернет страници преку нашата веб-страница, треба да ги разгледате политиките за приватност на овие интернет страници за да разберете како тие ги собираат, користат и споделуваат вашите информации.

Овaa веб-страница содржи материјали, вклучувајќи текст, фотографии, филмови, PDF-датотеки, слики и звук, кои се заштитени со авторски права и/или други права на интелектуална сопственост. Сите авторски права и други права на интелектуална сопственост во овој материјал се сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје или се лиценцирани од сопствениците на овие права на АЛКАЛОИД АД Скопје, со цел да може да се користат како дел од оваа веб- страница. Оваа веб-страница содржи и трговски марки. Сите трговски марки што се користат на оваа веб-страница припаѓаат на АЛКАЛОИД АД Скопје или се лиценцирани на АЛКАЛОИД АД Скопје од сопствениците на трговски марки.

Оваа веб -страница, како и информациите кои се содржат или се наведени во неа се обезбедени само за информативни цели. Секакво репродуцирање, пренесување, копирање, умножување и користење на тие информации, слики, звучни информации презентирани на оваа веб -страница, како и линковите до нив, е забрането без претходна писмена согласност на АЛКАЛОИД АД Скопје. Барање за користење на информации содржани на оваа веб --страница треба да се достави до администраторот на оваа веб -страница од АЛКАЛОИД АД Скопје.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ПРЕМАМА ДУО ВЕБ СТРАНИЦАТА

АЛКАЛОИД АД Скопје посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за заштита на личните податоци, конкретно со Законот за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ бр.42 од 16.02.2020). Оваа политика за приватност има за цел да го објасни начинот на којшто се врши обработка на личните податоци на посетителите на нашата веб-страница.

Нашата веб-страница нуди посебна секција „Советувајте се со гинеколог“ каде што можете да разговарате со нашите експерти. Пред да ја користите оваа секција, прочитајте ги Правилата за користење и Политиката за приватност за Советувајте се со гинеколог.

ЦЕЛТА ЗАРАДИ КОЈА СЕ СОБИРААТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние ја почитуваме вашата приватност и за таа цел собираме, обработуваме и чуваме лични податоци фер и законски, исклучиво врз основа на валидни правни основи. Ги преземаме сите мерки за нивна заштита во согласност со важечките законски прописи.

Конкретната цел и методите на обработка на личните податоци зависат од целта за која истите се собираат. Собирањето и обработката на личните податоци е фер, транспарентна и законски, и истата е ограничена само на оние лични податоци што се неопходни за целта за која се собрани.

Собраните податоци може да се обработуваат за следниве цели:

 • за обезбедување информации за нашите производи и услуги на ваше барање,
 • за овозможување употреба на нашата веб-страница и нејзините карактеристики,
 • за други цели за кои сте побарале или согласиле, освен ако со закон поинаку не е, предвидено,
 • за дијагностицирање проблеми со серверот и администрирање на веб-страницата, ,
 • за статистички цели и за идентификување на интересите на корисниците на веб-страницaтa (видете го делот за колачиња) ,

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ ГИ СОБИРАМЕ

Нашата веб-страница може да ја користите без да ги откриете вашите лични податоци. Вие не сте обврзани да ги откривате вашите лични податоци како услов за користење на оваа веб-страница, освен ако доброволно не ги доставите информациите заради одредена цел.

Кога ја посетувате нашата веб-страница, ве молиме имајте предвид дека ги собираме следниве податоци заради статистички цели и за идентификување на интересите на корисниците на веб-страницита: името на давателот на интернет услуги, веб-страницата преку која дојдовте на нашата веб-страница, интернет страниците што ги посетивте од нашата веб-страница и вашата IP адреса.

Како ги собираме вашите лични податоци:

Индиректно, обезбедено од вас кога ја посетувате нашата веб-страница.

 • Вид лични податоци кои се собираат: вашата IP-адреса.
  • Директно обезбедено од вас, кога комуницирате преку нашата веб-страница: .

   Вид на лични податоци: име и презиме, адреса за е-пошта и други лични информации што ги давате по ваш избор.

   Овие податоци се собираат:

   • кога ја користите секцијата „Советувајте се со гинеколог“,
   • кога ќе не контактирате на нашата е-адреса
   • и други слични ситуации каде што по своја волја ни ги доставувате вашите податоци.

   ЧУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

   Вашите личните податоци се чуваат на сервери што се под наша контрола и истите обезбедуваат соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајки заштита од неовластена или незаконска обработка, нивно губење, уништување или оштетување.

   Вашите лични податоци може да бидат откриени на следниве трети лица (наши “партнери”) со цел да се обезбеди функционалност на веб-страницата и нејзините карактеристики:

   • наши даватели на ИТ услуги за оддржување на веб-страници, сервери и други консултанти кои би биле задолжени заради управување со веб-страницата и нејзините карактеристики,
   • наши надворешни експерти, заради обезбедување на услугата „Советувајте се со гинеколог“.

   АЛКАЛОИД АД Скопје има склучено соодветни договори со овие партнери, кои гарантираат дека дејствуваат согласно важечките прописи за заштита на личните податоци.

   КАКО ГИ ЗАШТИТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

   АЛКАЛОИД АД Скопје ги презема сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање, или евентуална злоупотреба на податоците. Нашите вработени се должни да постапуваат во согласност со нашата интерна политика за заштита на податоците, а нашите партнери се договорно обврзани со договори за обработка на лични податоци, во согласност со важечките прописи за заштита на личните податоци

   Ниту АЛКАЛОИД АД Скопје, ниту партнерот нема да ги отстапат вашите лични податоци на трети страни во било каква форма, освен ако за тоа не добиеме ваша согласност или доколку не сме законски обврзани да го направиме тоа.

   КОЛКУ ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

   Собраните податоци ќе се чуваат онолку колку што е потребно за да се исполнат горенаведените цели или додека ја повлечете вашата согласност за обработка на податоците или онолку колку што е потребно заради усогласување со апликативните законските прописи.

   Kолачиња (Cookies)

   За да разбереме како посетителите ја користат нашата веб-страница и да им обезбедиме поквалитетно искуство, може да собереме некои од вашите податоци преку специјална алатка наречена Колачиња (cookies). Колачињата претставуваат мали текстуални датотеки кои се сместуваат на вашиот компјутер или на вашиот мобилен телефон кога ja посетувате веб-страницата. Колачињата (cookies) се користат за повеќе цели, како на пример за да се олесни функционирањето на веб-стрницата, или да се запомнат вашите активности и преференции за да се обезбеди персонализирана/приспособена содржина на веб-страницата и да се прикаже навигациската историја на истата.

   Колачињата се разликуваат според следните карактеристики:

   • Привремени, колачиња кои автоматски се бришат кога ќе го затворите пребарувачот, или трајни колачиња, кои остануваат складирани во пребарувачот до истекот на одреден период (неколку минути, денови или подолго).
   • Колачиња од први страни (поставени од сопственикот на веб-страницата) или колачиња од трети страни (поставени од надворешен партнер заради подобрување на фунционалностана веб-страницата).

   На оваа веб-страница користиме колачиња (cookies) од следниве причини:

   • За техничко функционирање на веб- страницата;
   • За собирање на збирни и анонимни статистички податоци;
   • За да ги запомниме вашите преференции како да се прикажува страницата кога ке пристапите кон неа;
   • За да запомниме/да се потсетиме, дали се согласувате (или не) со нашето користење на колачиња (cookies) на оваа веб-страница.
   • Какви колачиња користиме ние?

    Ниe користиме три вида колачиња:

    1. Неопходни колачиња, коишто се потребни за веб-страницата да функционира правилно. Без овие колачиња ќе се намали функционалноста на веб-страницата.

    2. Функционални колачиња, коишто памeтат каков избор направил корисникот, а имаат за цел да го подобрат неговото користење на страницата. Ние го користиме следното функционално колаче:


    Колачиња Време на активност Цел и содржина
    WHGCOOKIECONSENT 12 месеци Ја памeти Вашата одлука дали сте прифатите или сте одбиле користење колачиња за аналитика

    3. Колачиња за аналитика, коишто се користат за анализа на веб-страницата и за маркетинг-цели. Овој вид колачиња што ги користиме на нашата веб-страница се опишани подолу:


    Колачиња за аналитика и приспособување. Овие колачиња прибираат збирни информации за да ни помагаат да разбереме како се користат нашите веб-страници или колку се ефективни нашите маркетинг-кампањи, или за да ни помогнат во приспособувањето на нашите веб-страници и апликации, со цел да го подобриме Вашето користење на страницата.    Листа на колачиња за аналитика коишто се користат: Време на активност

    Google Analytics


    Google Analytics прибира информации со кои ни овозможува да ги разбереме интеракциите со нашите веб-страници за, во крајна линија, да ги анализираме резултатите за да обезбедиме подобри услуги. Повеќе информации за Google Analytics ќе најдете на


    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    12 months


    Како можам да ги контролирам колачињата?

    Може да ги контролирате и/или да ги бришете колачињата – за повеќе информации видете на aboutcookies.org. Може да ги избришете сите колачиња што се веќе инсталирани во Вашиот компјутер, а на скоро сите пребарувачи имате опција да се спречи нивното инсталирање. Ако го направите ова, можеби ќе мора рачно да ги одбирате Вашите преферирани опции секогаш кога ќе ја посетувате веб-страницата, а некои услуги и функции може да не функционираат.

    Колачиња за аналитика користиме само со Ваша согласност. При Вашето прво пристапување на нашата веб-страница се појавува банер кој бара Ваша согласност за да ги прифатите колачињата. Ако кликнете на банерот „се согласувам“ или ако кликнете „активирај“ во делот „Листа на користени колачиња за аналитика“, тоа ќе се смета за Ваша согласност за користење на колачињата за аналитика наведени погоре и тие колачиња ќе ги инсталираме во Вашиот компјутер. Банерот нема да се појавува сѐ додека колачето е активно. По истекот на времето на активност на колачето или ако го деактивирате колачето во делот „Листа на користени колачиња за аналитика“, банерот повторно ќе се појави и ќе побара Ваша согласност за период од една година откако сте го деактивирале колачето. Доколку, во кое било време се премислите и сакате да го одбиете користењето на колачињата за аналитика, Ве молиме кликнете на „деактивирај“ во делот „Листа на користени колачиња за аналитика“ или ако Ви е потребна наша помош, пишете ни на нашата електронска пошта ozlp@alkaloid.com.mк

    Колку често ќе ја ажурирате оваа Изјава за користење колачиња?

    Правилата за користење, Политиката за приватност (вклучително делот за колачиња) можат да бидат изменети во било кое време без претходна најава. Ваквите промени ќе стапат во сила штом бидат објавени на оваа веб-страница. Им препорачуваме на корисниците на веб -страницата редовно да ги прегледуваат Политиката за приватност и условите за нејзиното користење за да бидат запознаени со најновите промени.

    ПРАВА НА КОРИСНИЦИТЕ

    Во врска со обработка на лични податоци на нашата веб-страница, ги имате следниве права:

    • ако податоците се собрани преку согласност што сте ни ја обезбедиле, имате право во секое време да ја повлечете вашата согласност, со тоа што повлекувањето нема да влијае на законитоста на обработката на вашите податоци врз основа на согласност пред нејзиното повлекување;
    • право да добиете информација за вашите податоци кои се обработени од АЛКАЛОИД АД Скопје
    • право на пристап до вашите лични податоци,
    • право на исправка или бришење на вашите податоци,
    • право на ограничување на обработката на вашите податоци,
    • право на преносливост на вашите податоци,
    • право на приговор на обработка на вашите податоци,
    • право да поднесе тужба до надлежен орган

    За да ги остварите вашите права или да добиете какви било информации за вашите права во врска со обработка на лични податоци од АЛКАЛОИД АД Скопје, можете да контактирате со Офицерот за заштита на лични податоци преку е-маил адресата:ozlp@alkaloid.com.mк

    Датумот што се наоѓа на крајот од оваа Политика за приватност ја означува нејзина последна верзија.

    КОНТАКТИ

    Сите прашања и рекламации во врска со вашите лични податоци треба да се достават во писмена форма до:


    АЛКАЛОИД АД Скопје

    Булевар Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Македонија


    или преку електронска пошта на ozlp@alkaloid.com.mк